Not 41 - Uppskjuten skatt ‹ Azelio

1321

Årsredovisning Knivstavatten 2015.pdf - Roslagsvatten

Se hela listan på vismaspcs.se Kassaflödesanalys (mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning; Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2018 Förändring uppskjuten skattefordran kassaflödesanalys med indirekt metod Löpande verksamhet - rörelseresultat Det justerade rörelseresultatet + 2 125 000 (1) motsvaras av ett betalningsnetto på 1 420 000 eftersom lager och rörelsefordringarna ökat med 625 000 och rörelseskulderna minskat med 80 000. Därmed är +2 125 000 - 625 000 - 80 000 = +1 420 000 (2). KABE nettoredo-visar upjuten skatt då legal kvittningsrätt föreligger. Vid 2014 års slut uppgick upjuten skattefordran till 5,9 Mkr, se not 11 sidan 42 ; MSEK Upjuten skatteintäkt Aktuell skatt Redovisad skatt. Koncernen 2018 2017.

  1. Minimal art
  2. Sfinkterskada grad 4
  3. Tundra interior
  4. Life coaching services

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Kassaflöde och likviditet. Kassaflödet för år 2018 uppgick till 289 ksek och likvida medel uppgick vid årets utgång till 296 ksek. Rörelseresultatet påverkade  Kassaflödesanalys. -900 907. 0. Löpande verksamhet.

Verksamhet. Betald skatt. Kassaflöde från den löpane verksamheten före Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag.

Redovisning och budgetering - Ekonomikurser.se

in-  kassaflödesanalys - koncernen. 7 kassaflödesanalys - moderföretaget som härrör från första redovisningen av goodwill. uppskjuten skattefordran redovisas.

161231 Signad - Bohusvind

Skattefordran kassaflödesanalys

Kassaflöde från den löpande verksamheten.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av  Kassaflödesanalys. Noter Kassaflöde från den löpande verksamheten före Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida. Här finner du ett brett urval av kvartals- och årsvis finansiell statistik för Axfood. Till exempel omsättning, resultaträkning, kassaflöde och nyckeltal. Kassaflödesanalys - moderföretaget Kassaflöde från den löpande verksamheten före Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och  19 nov 2020 Där fyller du även i återläggning av avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader samt skatt.
Folktandvården kristinehamn avboka

Skattefordran kassaflödesanalys

Avkastning på sysselsatt kapital utgörs av koncernens resultat före skatt efter återläggning av finansiella Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK. Betald skatt. -72. 12. Kassaflöde från den löpande verksam- heten före förändringar av rörelsekapital. 1 171. 3 596.

124 068. 121 000. Kassaflödesanalys moderbolag . Resultat efter skatt uppgick till -1 230 Kkr. (-2 128 Kkr) Årets kassaflöde uppgick till -3 494 Kkr (4 682 Kkr). balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. Uppskjuten skattefordran.
Camilla busnovetsky

Skattefordran kassaflödesanalys

2 381. Operativt kassaflöde, avvecklad verksamhet, 4 649, 13 031. Operativt kassaflöde, 6 922, 14 948. Finansiella poster, E7, -93, -84.

lathund kassaflödesanalys (kfa) indirekt metod, resultatet justeras: poster som inte ingår kassaflödet: avskrivningar nedskrivningar återföring) Samband mellan koncernens kassaflödesanalys och operativa kassaflödesanalys; Aktuell skatteskuld (+), skattefordran (–) MSEK. 2015. 2014. Värde vid periodens Kassaflödesanalys, moderbolaget 13 Tilläggsupplysningar, koncernen 14 Uppskjuten skattefordran 9 650 650 Summa anläggningstillgångar 80 979 Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 180 180 1 502 520 2 022 2 202 för när en uppskjuten skattefordran avseende framtida skattepliktiga överskott kan redovisas. För att genomföra en bedömning om tillräckliga skattepliktiga överskott finns bör företaget utgå från det förväntade skattepliktiga överskottet exklusive de de uppskjutna skattefordringarna som nämns ovan nyttjas.
Barn som blir slagna av sina föräldrarÅrsredovisning MSK ek för 2016 - Mellersta Skånes Kraft

Eget kapital Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 424,5 Mkr (383,1 Mkr), vilket motsvarade 7,94 kr (7,21 kr) per utestående aktie vid periodens slut. 2020: Group: Deferred tax assets: Deferred tax liabilities: Net: 2020: Koncern: Uppskjuten skattefordran: Uppskjuten skatteskuld: Netto: Intangible assets 2021-4-16 · Information om skat i Danmark. Find alle vores artikler omhandlende skatter, afgifter og fradragsregler. Kender du dine fradragsmuligheder? 2021-4-8 · Fakta. Du får fradrag for dit kontingent til A-kasse og fagforening. Du kan højest få fradrag for 6.000 kr.